هوش امنیتی Security Intelligence
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۱۱-۱۳۹۵
جمع آوری، به هنجارسازی، همبسته سازی و تحلیل بزرگ داده­ های امنیتی یک سازمان که از طریق کاربران، برنامه­ های کاربردی و زیرساخت­ ها ایجاد شده است و روی امنیت و مدیریت مخاطرات فناوری اطلاعات در سازمان تاثیر می­ گذارد، با هدف خودکار کردن فرآیندها برای کاهش سطح مخاطرات در سازمان، هوش امنیتی تعریف شده است. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
۱۰ کلید استراتژی موفق هوش کسب وکار سازمان
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۷-۱۳۹۵
در همه ادغام ها و جمع آوری های در فضای هوش کسب وکار، فراموش کردن این نکته که هوش کسب و کار چیزی بیش از یک تکنولوژی پنهان در پشت آن است آسان است. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
دسته بندی انواع بانک های اطلاعاتی NoSQL
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۶-۱۳۹۵
۴ رده و گروه عمده بانک های اطلاعاتی NoSQL وجود دارند؛ شامل: الف) Key-Value stores که پایه بانک‌های اطلاعاتی NoSQL را تشکیل داده و اهدافی عمومی را دنبال می‌کنند. ب) Wide column stores که در شرکت‌های بزرگ اینترنتی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ج) Document stores یا بانک‌های اطلاعاتی NoSQL سندگرا. د) Graph databases که بیشتر برای ردیابی ارتباطات بین موجودیت‌ها بکار می‌روند. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ضرورت و اهمیت ارزیابی آمادگی سازمان قبل از استقرار سیستم های هوش کسب وکار
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۵-۱۳۹۵
آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎﻋﺚ حرکت سازمان ها به سمت هوشمند شدن و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺑوﻳﮋه در ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. وﻳﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری را از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ است ﻛﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت در آن ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪوﻟﻮژیﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ درﺳﺖﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت…
بیشتر
0 دیدگاه
هوش کسب و کار چیست و به چه کار می آید؟
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۶-۱۸-۱۳۹۵
هوش کسب و کار (Business Intelligence) که به اختصار BI خوانده می شود، به فرایند تبدیل داده های خام به اطلاعات کسب و کار مدیریتی گفته می شود که به مدیران سازمان کمک می کند تا تصمیمات خود را سریع تر و بهتر اتخاذ کنند و بر اساس اطلاعات صحیح، عملکرد درست و سنجیده ای از خود نشان دهند. به کمک هوش کسب و کار می توان کاوش و تحلیل اطلاعات را ساده نمود. حجم عظیم داده ها، مشکلات همگانی بسیاری از شرکت ها حتی شرکت های متوسط معمولا روزانه…
بیشتر
0 دیدگاه
۴ دليل که پروژه های هوش تجاری را به اولويت بالای مديران IT تبديل کرده است
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۶-۱۲-۱۳۹۵
پروژه های هوش تجاری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، بر اساس نتايج نظر سنجی های مختلف، در اولویت بالایی نزد CIO (مدیر فناوری اطلاعات) در سازمان ها قرار گرفته است، (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
بازگشت سرمایه‌ای بهتر با هوش تجاری
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۵-۲۰-۱۳۹۵
در سالهای اخیر، هیاهوی بسیاری در رابطه با بکارگیری هوش تجاری (Business Intelligence یا BI) در کسب  کارها ایجاد شده است. شرکت ها در حال سرمایه گذاری های میلیون دلاری در تکنولوژی هوش تجاری هستند اما در صورتی که این سرمایه گذاری به ایجاد یک زیر ساخت قوی برای کسب‌ و کار هوشمند ختم نشوند، عملا نتیجه‌ی مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
1 2 3