۱۰ کلید استراتژی موفق هوش کسب وکار سازمان
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۷-۱۳۹۵
در همه ادغام ها و جمع آوری های در فضای هوش کسب وکار، فراموش کردن این نکته که هوش کسب و کار چیزی بیش از یک تکنولوژی پنهان در پشت آن است آسان است. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ضرورت و اهمیت ارزیابی آمادگی سازمان قبل از استقرار سیستم های هوش کسب وکار
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۵-۱۳۹۵
آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎﻋﺚ حرکت سازمان ها به سمت هوشمند شدن و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺑوﻳﮋه در ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. وﻳﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری را از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ است ﻛﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت در آن ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪوﻟﻮژیﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ درﺳﺖﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت…
بیشتر
0 دیدگاه
هوش کسب و کار چیست و به چه کار می آید؟
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۶-۱۸-۱۳۹۵
هوش کسب و کار (Business Intelligence) که به اختصار BI خوانده می شود، به فرایند تبدیل داده های خام به اطلاعات کسب و کار مدیریتی گفته می شود که به مدیران سازمان کمک می کند تا تصمیمات خود را سریع تر و بهتر اتخاذ کنند و بر اساس اطلاعات صحیح، عملکرد درست و سنجیده ای از خود نشان دهند. به کمک هوش کسب و کار می توان کاوش و تحلیل اطلاعات را ساده نمود. حجم عظیم داده ها، مشکلات همگانی بسیاری از شرکت ها حتی شرکت های متوسط معمولا روزانه…
بیشتر
0 دیدگاه
۴ دليل که پروژه های هوش تجاری را به اولويت بالای مديران IT تبديل کرده است
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۶-۱۲-۱۳۹۵
پروژه های هوش تجاری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، بر اساس نتايج نظر سنجی های مختلف، در اولویت بالایی نزد CIO (مدیر فناوری اطلاعات) در سازمان ها قرار گرفته است، (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
۵ سوال مهم که قبل از انتخاب و خريد یک راه حل هوش کسب و کار بايد از خودتان بپرسید
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۶-۱۰-۱۳۹۵
یک راه حل هوش کسب و کار اطلاعاتی هوشمند که می تواند به سرعت حجم زياد داده ها را به نمودار گرافیکی و قابل درک برای کاربران تبديل کند، همیشه یک سرمایه گذاری خوب است. هر صنعت منحصر به فرد بوده و پیچیدگی ها و چالش هاي خود را داراست. مشتریان آنها منحصر به فرد و روش های مختلف بازاریابی، ارائه خدمات و محصولات، بودجه و اهداف در حال اجراست. بنابراین داده هاي توليدي در هر صنعت تولید منحصر بوده. این داده هاي ارزشمند شامل اطلاعات مربوط به فرآیندهای کسب…
بیشتر
0 دیدگاه
بازگشت سرمایه‌ای بهتر با هوش تجاری
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۵-۲۰-۱۳۹۵
در سالهای اخیر، هیاهوی بسیاری در رابطه با بکارگیری هوش تجاری (Business Intelligence یا BI) در کسب  کارها ایجاد شده است. شرکت ها در حال سرمایه گذاری های میلیون دلاری در تکنولوژی هوش تجاری هستند اما در صورتی که این سرمایه گذاری به ایجاد یک زیر ساخت قوی برای کسب‌ و کار هوشمند ختم نشوند، عملا نتیجه‌ی مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
1 2 3