دانلود کتاب آموزش DW / BI
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۸-۱۴-۱۳۹۵
سرتاسر این کتاب شامل ارائه تکنیک ها و مثال های کاربردی می باشد که مهارت شما را در پیاده سازی و توسعه سامانه های Business Intelligence ارتقا می بخشد. پایگاه داده در مثال های کتاب مبتنی بر نرم افزار مدیریت پایگاه داده ای رابطه ای SQL Server می باشد. سرفصل های کتاب عبارتند از: (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
هوش کسب و کار از دیدگاه های مختلف
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۸-۱۳-۱۳۹۵
در اینجا هوش کسب و کار را از دیدگاه مدیریتی، دیدگاه معماری و فرایندهای سازمانی و دیدگاه فناوری، دیدگاه بازار بررسی می کنیم. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
آینده هوش تجاری در پردازش ابری
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۸-۱۲-۱۳۹۵
پردازش ابری یکی از تکنولوژیهای انقلابی سال های اخیر بشمار می رود. پردازش ابری در سه شکل مفهوم یافته است: نرم افزار به عنوان یک خدمت ، پلتفرم به عنوان یک خدمت  و زیرساخت به عنوان یک خدمت. سازندگان مورد اول با فراهم کردن اپلیکیشن های کسب و کار مشابه شکل های سنتی آن (که توسط خود سازمان اداره می شد) واسطی با مصرف کننده نهایی فراهم می کنند. پارادایم پردازش ابری برای ساخت محیط پردازش مجازی با پردازش های در مقیاس بزرگ، منابع ذخیره و منابع خدمات داده بوجود…
بیشتر
0 دیدگاه
اهمیت و ضرورت مدیریت داده های کلیدی سازمان
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۸-۱۱-۱۳۹۵
چرا به مدیریت داده های کلیدی نیازمندیم؟ اهمیت و ضرورت مدیریت داده های کلیدی سازمان SQL Server Master Data Management (MDM) اجازه بدهید امروز یک تصویر از زندگی روزمره برای شما  ترسیم کنم. تصور کنید شما و همسرتان هر دو دفترچه آدرس برای گروه دوستان خود داشته باشید. قطعا همپوشانی بین آنها وجود دارد، به طوری که هر دو شما آدرس هایی برای دوستان مشترک خود دارید، همچنین آدرس هایی وجود دارد که فقط شما می دانید در دفترتان وجود دارد، و برخی را نیز تنها او می داند. همچنین…
بیشتر
0 دیدگاه
هوش امنیتی Security Intelligence
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۱۱-۱۳۹۵
جمع آوری، به هنجارسازی، همبسته سازی و تحلیل بزرگ داده­ های امنیتی یک سازمان که از طریق کاربران، برنامه­ های کاربردی و زیرساخت­ ها ایجاد شده است و روی امنیت و مدیریت مخاطرات فناوری اطلاعات در سازمان تاثیر می­ گذارد، با هدف خودکار کردن فرآیندها برای کاهش سطح مخاطرات در سازمان، هوش امنیتی تعریف شده است. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
۱۰ کلید استراتژی موفق هوش کسب وکار سازمان
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۷-۱۳۹۵
در همه ادغام ها و جمع آوری های در فضای هوش کسب وکار، فراموش کردن این نکته که هوش کسب و کار چیزی بیش از یک تکنولوژی پنهان در پشت آن است آسان است. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ضرورت و اهمیت ارزیابی آمادگی سازمان قبل از استقرار سیستم های هوش کسب وکار
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۵-۱۳۹۵
آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎﻋﺚ حرکت سازمان ها به سمت هوشمند شدن و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺑوﻳﮋه در ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. وﻳﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری را از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ است ﻛﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت در آن ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪوﻟﻮژیﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ درﺳﺖﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت…
بیشتر
0 دیدگاه
موانع کسب مزیت رقابتی از طریق هوش رقابتی
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۴-۱۳۹۵
سازمانها می توانند با داشتن هوش رقابتی و غلبه بر نکات کور آن به ارزش استراتژیک خود بیفزایند و مزیت رقابتی خود را بالا ببرند. در واقع آن چه باعث شکست هوش رقابتی می شود چیزی نیست که ما می بینیم بلکه چیزی است که نمی بینیم. این نقاط کور عبارتند از: (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
هوش کسب و کار چیست و به چه کار می آید؟
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۶-۱۸-۱۳۹۵
هوش کسب و کار (Business Intelligence) که به اختصار BI خوانده می شود، به فرایند تبدیل داده های خام به اطلاعات کسب و کار مدیریتی گفته می شود که به مدیران سازمان کمک می کند تا تصمیمات خود را سریع تر و بهتر اتخاذ کنند و بر اساس اطلاعات صحیح، عملکرد درست و سنجیده ای از خود نشان دهند. به کمک هوش کسب و کار می توان کاوش و تحلیل اطلاعات را ساده نمود. حجم عظیم داده ها، مشکلات همگانی بسیاری از شرکت ها حتی شرکت های متوسط معمولا روزانه…
بیشتر
0 دیدگاه
هوش تجاری
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۴-۱۳-۱۳۹۵
راه کار هوش تجاری مجموعه امکانات هماهنگ براي تسهيل فرآيند تصميم سازي در سازمان در تمام سطوح است که به سادگي و با هزينه کم قابل پياده سازي مي باشد. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه