عوامل حیاتی در موفقیت سیستم‌های هوش تجاری (Critical Success Factors)
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۱۷-۱۳۹۵
اخیرا سیستم‌های هوش تجاری با اولویت بالایی در فهرست بسیاری از مدیران فناوری اطلاعات قرار گرفته است. طبق نظر رین اشمیت و فرانسیس ، سیستم هوش تجاری مجموعه یکپارچه ای از ابزارها، فن آوری‌ها و محصولات برنامه ریزی شده ایست که برای جمع آوری، هماهنگی، تحلیل و در دسترس قرار دادن داده ها استفاده می شوند. بطور ساده می توان گفت وظایف اصلی سیستم هوش تجاری شامل اکتشاف هوشمند، یکپارچه سازی، تجمیع و تحلیل چند بعدی داده های نشات گرفته از منابع مختلف اطلاعاتی است بطور ضمنی در این تعریف داده‌ها،…
بیشتر
0 دیدگاه
یادگیری عملی یا Action Learning چیست؟
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۱۳-۱۳۹۵
نتایج بررسی های علمی و تجربیات سازمان ها در کشور نشان می‌دهد، برگزاری دوره های آموزشی، معمولاً اثربخشی بالایی ندارد و پس از گذراندن دوره های مختلف آموزشی، تغییر رفتاری قابل توجهی در فراگیران مشاهده نشده و اهداف آموزشی، محقق نمی­شود! البته این مسئله تنها مربوط به سازمان های ایرانی نیست و چندین سال است که توجه محققین مدیریت و تحول سازمانی را به خود جلب کرده است. تحول انسانی ( تغییر رفتار کارکنان ) یکی از اصلی‌ترین حوزه های تحول سازمانی است و برای دستیابی به آن، سازمان ها…
بیشتر
0 دیدگاه
هوش امنیتی Security Intelligence
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۱۱-۱۳۹۵
جمع آوری، به هنجارسازی، همبسته سازی و تحلیل بزرگ داده­ های امنیتی یک سازمان که از طریق کاربران، برنامه­ های کاربردی و زیرساخت­ ها ایجاد شده است و روی امنیت و مدیریت مخاطرات فناوری اطلاعات در سازمان تاثیر می­ گذارد، با هدف خودکار کردن فرآیندها برای کاهش سطح مخاطرات در سازمان، هوش امنیتی تعریف شده است. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
۱۰ کلید استراتژی موفق هوش کسب وکار سازمان
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۷-۱۳۹۵
در همه ادغام ها و جمع آوری های در فضای هوش کسب وکار، فراموش کردن این نکته که هوش کسب و کار چیزی بیش از یک تکنولوژی پنهان در پشت آن است آسان است. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
دسته بندی انواع بانک های اطلاعاتی NoSQL
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۶-۱۳۹۵
۴ رده و گروه عمده بانک های اطلاعاتی NoSQL وجود دارند؛ شامل: الف) Key-Value stores که پایه بانک‌های اطلاعاتی NoSQL را تشکیل داده و اهدافی عمومی را دنبال می‌کنند. ب) Wide column stores که در شرکت‌های بزرگ اینترنتی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ج) Document stores یا بانک‌های اطلاعاتی NoSQL سندگرا. د) Graph databases که بیشتر برای ردیابی ارتباطات بین موجودیت‌ها بکار می‌روند. (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
ضرورت و اهمیت ارزیابی آمادگی سازمان قبل از استقرار سیستم های هوش کسب وکار
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۵-۱۳۹۵
آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎﻋﺚ حرکت سازمان ها به سمت هوشمند شدن و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻋﻤﻞ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺑوﻳﮋه در ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. وﻳﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری را از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ است ﻛﻪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت در آن ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪوﻟﻮژیﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ درﺳﺖﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت…
بیشتر
0 دیدگاه
موانع کسب مزیت رقابتی از طریق هوش رقابتی
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۷-۰۴-۱۳۹۵
سازمانها می توانند با داشتن هوش رقابتی و غلبه بر نکات کور آن به ارزش استراتژیک خود بیفزایند و مزیت رقابتی خود را بالا ببرند. در واقع آن چه باعث شکست هوش رقابتی می شود چیزی نیست که ما می بینیم بلکه چیزی است که نمی بینیم. این نقاط کور عبارتند از: (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
هوش کسب و کار چیست و به چه کار می آید؟
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۶-۱۸-۱۳۹۵
هوش کسب و کار (Business Intelligence) که به اختصار BI خوانده می شود، به فرایند تبدیل داده های خام به اطلاعات کسب و کار مدیریتی گفته می شود که به مدیران سازمان کمک می کند تا تصمیمات خود را سریع تر و بهتر اتخاذ کنند و بر اساس اطلاعات صحیح، عملکرد درست و سنجیده ای از خود نشان دهند. به کمک هوش کسب و کار می توان کاوش و تحلیل اطلاعات را ساده نمود. حجم عظیم داده ها، مشکلات همگانی بسیاری از شرکت ها حتی شرکت های متوسط معمولا روزانه…
بیشتر
0 دیدگاه
۴ دليل که پروژه های هوش تجاری را به اولويت بالای مديران IT تبديل کرده است
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۶-۱۲-۱۳۹۵
پروژه های هوش تجاری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، بر اساس نتايج نظر سنجی های مختلف، در اولویت بالایی نزد CIO (مدیر فناوری اطلاعات) در سازمان ها قرار گرفته است، (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
۵ سوال مهم که قبل از انتخاب و خريد یک راه حل هوش کسب و کار بايد از خودتان بپرسید
ارسال شده توسط:mostafa@ | تاریخ:۰۶-۱۰-۱۳۹۵
یک راه حل هوش کسب و کار اطلاعاتی هوشمند که می تواند به سرعت حجم زياد داده ها را به نمودار گرافیکی و قابل درک برای کاربران تبديل کند، همیشه یک سرمایه گذاری خوب است. هر صنعت منحصر به فرد بوده و پیچیدگی ها و چالش هاي خود را داراست. مشتریان آنها منحصر به فرد و روش های مختلف بازاریابی، ارائه خدمات و محصولات، بودجه و اهداف در حال اجراست. بنابراین داده هاي توليدي در هر صنعت تولید منحصر بوده. این داده هاي ارزشمند شامل اطلاعات مربوط به فرآیندهای کسب…
بیشتر
0 دیدگاه
1 2 3 4