مسئولیتها و نقشها در تیم های هوش تجاری

مسئولیتها و نقشها در تیم های هوش تجاری

در اجرای راهبرد هوش تجاری ، نقش های مختلفی مورد نیاز است. نقشها هم در طول فرآیند پیاده سازی و هم برای تداوم امور، کلیدی هستند. با تعریف واضح و شفاف نقشهای پروژه، اجرا نمودن چندین زیر پروژه به صورت موازی با موفقیت امکان پذیر است بخصوص در تکرارها بدلیل ظهور همزمان نقشها در ابعاد مختلف طرح شفافیت نقشها کمک می کند. با توجه به تفاوت سازمان ها با یکدیگر، نقشها متناسب با بلوغ سازمان، اندازه تیم، مجموعه مهارت های مورد نیاز و فرهنگ سازمانی تعریف می گردد. نقش ها لزوما به افراد وابسته نبوده و یک فرد می تواند بیش از یک نقش را ایفا نماید، یا نقش ها می توانند در بین افراد به اشتراک گذاشته شوند. نقش جدید یا متفاوت نیز ممکن است بر اساس تجربه کارکنان فعلی تعریف گردد. هر نقش وظایف مربوط به خود را دارد و در نگاه کلان، تمرکز وظایف مرتبط با یک نقش در دو بعد کل طرح و یا یک پروژه خاص تعریف می گردد. در ادامه نقش های مورد نیاز جهت موفقیت یک پروژه هوش تجاری تشریح می گردد.

حامی پروژه در سازمان

حامی اصلی پروژه در سازمان که معمولا در پروژه های برون سپاری، نماینده کارفرما می باشد حامی  گروه های مختلف کاربران در داخل سازمان است که پروژه برای آنان انجام می گیرد. این نقش، پاره وقت بوده (شاید ۱۰-۵% تمام وقت) اما بسیار کلیدی است. این فرد با مانیتور نمودن تیم اجرای پروژه و حل مسائل که بوسیله مدیر پروژه شناسایی می گردد در پیاده سازی اولیه و حفظ تداوم و رفع مشکلات پیش رو بسیار موثر است. مسئولیت های نماینده کارفرما شامل موارد زیر است:

حامی گروه های کاربران سازمان.
نظارت بر تیم پروژه.
حل و فصل مسائلی که توسط مدیر پروژه شناسایی شده است.

متخصص کاربرد تخصصی هوش تجاری در صنعت مورد نظر

تیم پروژه به یک شخص تمام وقت نیاز دارد که از صنعت مورد نظر شناخت کافی داشته و بر فرآیندهای تخصصی آن تسلط داشته باشد. ممکن است یک نفر همه تخصصهای لازم را نداشته باشد که در این صورت تیمی شامل دو تا سه نفر از نواحی مورد تمرکز کسب و کار همکاری نموده و این نقش را ایفا می نمایند. این افراد در فرایند پیاده سازی، شرکت نموده و مسئولیت هایی از قبیل شناسایی داده های مناسب و الگو اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل کسب و کار و یا هوشمندی فرآیندهای عملیاتی روزانه برعهده دارند. متخصص کاربرد تخصصی هوش تجاری، در مورد اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی از عملیاتهای مختلف کسب و کار و تا حدی الگو های نمایش آگاه است. وجود این متخصص در پروژه هوش تجاری این اطمینان را می دهد که: ۱) اطلاعات درست و دقیق در سطح مناسب برای کمک به فرد مناسب فراهم گردد و ۲) این اطلاعات جهت تحقق اهداف کسب و کار و انجام اقدامات عملی بر اساس آن مورد استفاده قرار گیرد. این متخصص همچنین نظارت بر داده ها و برنامه های کیفیت داده ها را هدایت می نماید. البته با برگزاری جلسات نظرات مختلف نمایندگان  بخشهای مختلف سازمان نیز به او کمک می نماید.

مدیر پروژه هوش تجاری

مدیر پروژه هوش تجاری،  یک پروژه خاص را هدایت نموده و مسئول تحویل همه وظایف پروژه و نتایج آن است. علاوه بر نقش های طبیعی مدیریت پروژه، مدیر پروژه به طور نزدیک با تیم فنی و نمایندگان بخشهای مختلف کسب وکار کارفرما کار می کند و گاهی همانند یک رابط نیازهای کسب وکار را به اصطلاحات فنی ترجمه و نفسیر می نماید و هماهنگی های لازم را به عمل می آرود. مدیر پروژه به منظور اطمینان از اجرای هوش تجاری در دپارتمانهای مختلف سازمان و اصلاح برخی فرآیندهای سازمانی، با نماینده یا مدیران بخشهای مربوطه جلسات متعدد برگزار کرده و تلاش می نماید از موفقیت ها اطمینان حاصل نماید. مسئولیت های مدیر پروژه  هوش تجاری به شرح زیر می باشد:

درک فرآیندهای فعلی کسب و کار
تحلیل قابلیت های فعلی سیستم های اطلاعاتی اجرایی و پشتیبانی تصمیم گیری
درک موضوع اصلی
پیش بینی آنچه که کاربران می خواهند.
مدیریت نمودن انتظارات پروژه
دید توسعه ای داشتن
توسعه طرح پروژه برای توسعه یا پروژه
ارتباط با اعضای سایر تیم ها
ایجاد انگیزه در اعضای تیم
ارزیابی اعضای تیم
ارزیابی ریسک
مدیریت نمودن انتظارات
درک معماری اطلاعات
درک معماری فنی
مدیریت پروژه
هماهنگی با مدیر برنامه برای اطمینان از استانداردها
هماهنگی با مدیران سایر پروژه ها
درک معماری سازمانی
بکارگیری استانداردها

 

تحلیلگر نیازهای کسب و کار

تحلیلگر نیازهای کسب وکار به عنوان رابط بین کاربران نهایی و مدیر  پروژه هوش تجاری عمل کرده و نیازهای کسب وکار را جمع آوری می نماید. مسئولیتهای این شخص شامل موارد زیر است:

مصاحبه با کاربران نهایی برای تعیین نیازهایشان به داده ها، گزارش ها، تحلیل ها، متاداده، آموزش، سطوح خدمات، کیفیت داده ها و عملکرد
کار با معماران برای ترجمه نیازها به مشخصات فنی
مستندسازی نیازها
کمک نمودن به شناسایی و ارزیابی پتانسیل منابع داده
پیشنهاد دامنه مناسب از شرایط و اولویت ها
اعتبارسنجی اینکه هوش تجاری نیازها و موافقت نامه های سطح خدمات را برآورده می نماید.
تعدیل و هماهنگ نمودن بررسی های نمونه اولیه
جمع آوری بازخورد نمونه اولیه

 

تحلیلگر پشتیبان تصمیم گیری

تحلیلگر پشتیبانی تصمیم گیری یک فرد متخصص در شناخت اهداف و مسائل و مشکلات کسب وکار و نیز متخصص در کسب و ارائه اطلاعات برای رسیدگی به مسائل است .این تحلیلگر نتایج داده ها را از طریق تسلط بر تکنیک ها و ابزارهایی که از پرس و جو های اولیه منظم می شوند از طریق تحلیل چند بعدی و داده کاوی، تشکیل روابط و مشتقات جدید در صورت لزوم، و استخراج حداکثر مقدار اطلاعات معتبر از داده ها ایجاد می کند. درک و بینش وسیع نسبت به کسب و کار و داده ها ضروری است. این تحلیلگر در طراحی data mart ها برای فراهم نمودن تعادل مطلوب در دسترس بودن داده ها، فرمت، انعطاف پذیری، وعملکرد داده های مشارکت دارد. این شخص مسئول تحلیل برای موارد زیر است:

آموزش کاربران از قابلیت ایجاد انبارداده
تحلیل الزامات اطلاعاتی کسب وکار
طراحی دوره های آموزشی
کشف قوائد انتقال کسب و کار
کار با تولیدداده برای تائید الزامات کسب و کار
تطبیق نیازها با مدلهای شرایط کسب و کار برای مدل سطح موضوع و مدل سازمانی منطقی
ایجاد مدل های تحول رسمی
شناسایی سلسله مراتب بعد
تائید سلسله مراتب با اطلاعات تولید شده
تعریف قوائد کسب و کار برای اعلام شناسایی
کار با اطلاعات تولید شده برای طراحی ساختارهای دسترسی
طبقه بندی کاربران کسب و کار بر اساس نوع
تعریف و توافق با کاربران کسب و کار بر روی موافقت نامه های سطح خدمات
توسعه قوانین یا استاندارد امنیتی
ایجاد ساختار داده از طریق تکنیک ها و ابزارهایی مانند پرس و جوهای پایه، داده کاوی و تحلیل چند بعدی
تهیه گزارش های لازم
توسعه برنامه های پشتیبانی تصمیم گیری و EIS
توسعه برنامه های کاربردی تحویل اینترنت و اینترانت
تبدیل برنامه های گزارش موجود به محیط
تهیه برنامه های گزارش های دوره ای جدید
تهیه مواد آموزشی
نوشتن راهنمای کاربران
برنامه ریزی آزمون پذیرش
اجرای طرح آزمون پذیرش
آموزش کاربران هوش تجاری
اجرای طرح پشتیبانی
رابط بین تیمهای فرآیندهای سازمان به منظورمهندسی مجدد فرآیندها

 

 

طراح هوش تجاری یا رابط کاربری (داشبوردها، صفحات امتیازدهی، گزارشات پویا و . . .)

طراح هوش تجاری، ساختار دسترسی کارآمد و یکپارچه را به داده ها در بهترین و کاربردی ترین مدل را طراحی می نماید. این نقش مسئول طراحی و ساخت بهترین الگو و مدل جهت پشتیبانی از نیازها به اطلاعات است. طراح بایستی بین نیازهای فعلی و آتی در هر دو بعد طرح و محتوا یک توازن ایجاد نماید. این نقش نیازمند ترکیبی از مهارتهای متخصص تحلیل کسب وکار، دیتامدلرها و تحلیلگرهای پایگاه داده می باشد. طراح همچنین بطور نزدیک با معمار داده هوش تجاری کار می کند تا از پیروی از استانداردها و تطابق خروجی های پروژه با مدل یکپارچه شده اطلاعات و دیگر خروجیهای معماری اطلاعات اطمینان یابد. او مسئول :

ایجاد مدل دامنه موضوع
ایجاد یا بررسی مدل سازمانی کسب و کار
تفسیر نیازها
ایجاد مدل منطقی staging area
ایجاد مدل ساختار staging area
ایجاد مدل فیزیکی staging area
ایجاد مدل منطقی توزیع
ایجاد مدل ساختاری توزیع
ایجاد مدل فیزیکی توزیع
ایجاد مدل منطقی رابطه ها
ایجاد مدل ساختاری رابطه ها
ایجاد مدل فیزیکی رابطه ها
ایجاد مدل فیزیکی ابعاد
ایجاد مدل منطقی ابعاد
ایجاد مدل ساختاری ابعاد
تائید مدلها با داده های تولید شده
اجرای فرآیندهایی برای اخذ و نگهداری متاداده از کلیه اجزا هوش تجاری

متخصص ETL

متخصص ETL بهترین روش استخراج داده ها از یک منبع خاص را تعیین و به سیستم هوش تجاری انتقال می دهد. این شخص تکنیک های مختلف و متنوع هوش تجاری را شناخته و پیاده سازی می کند. همچنین او از نزدیک با معمار ETL کار می کند تا از انطباق  با استانداردها و تحویل پروژه مطابق با برنامه های زیر بنایی بلندمدت اطمینان حاصل گردد. مسئولیتهای متخصص ETL به شرح زیر است:

درک ساختار و مفهوم داده ها در هر دوی منبع ومقصد سیستم های هوش تجاری
شناسایی منابع داده
ارزیابی منابع داده
ایجاد نقشه برداریهای منبع / مقصد
اعمال قوائد کسب و کار در زمان تبدیل
انجام سیستم ارزیابی(triage)
پیاده سازی متد یا برنامه هایnavigation
طراحی و تعیین تشخیص منبع داده و فرآیندهای استخراج
طراحی و اجرای کد/ منطق / برنامه انتقال برای محیط
طراحی و توسعه انتقال داده ها و فرآیندهای جمعیتی برای محیط
واحد آزمون منبع و فرآیندهای استخراج و تشخیص داده برای محیط
ساخت و تست واحد فرآیندهای انتقال داده برای محیط
ساخت و انتقال واحد منبع تست داده و فرایندهای جمعیت برای محیط
کار با تولید داده برای نظارت و گزارش بر شرایط و کیفیت داده ها
طراحی فرایند پاکسازی داده ها
تعدیل  فرآیندهای ETL به  تغییرات تطبیقی در سیستمهای منبع و الزامات کاربران جدید
تعریف و ضبط ابرداده وقوانین مرتبط با فرآیندهای ETL
هماهنگی با معماری ETL در سطح برنامه برای حصول اطمینان از انطباق با استانداردها و سازگاری با طرح زیرساخت های بلند مدت

 

مدیر پایگاه داده

مدیر پایگاه داده (DBA) داده های فیزیکی که پروژه در حال اضافه نمودن به محیط موجود هوش تجاری است را مانیتور می کند. DBA به طور نزدیک با تنطیم کننده metadata ها جهت تضمین عملکرد زیرساخت کارآمد هوش تجاری، کار می کند. این فرد بر عملکرد، قابلیت اطمینان، در دسترس بودن و برگشت پذیری و ترسیم مدلهای داده منطقی به مدلهای داده فیزیکی نظارت نموده و پروتکل دسترسی کاربر را مدیریت می کند. DBA مسئول موارد زیر است:

طراحی، پیاده سازی و تنظیم طرح انبار داده
انجام تست عملکرد و تنظیم به طور منظم
مدیریت فضای ذخیره سازی و حافظه
مدیریت برنامه‎ریزی ظرفیت
ایجاد و بهینه سازی جداول و پارتیشنهای فیزیکی
اجرای تمامی مدل ها، از جمله استراتژی های شاخص گذاری و تراکم
مدیریت حسابهای کاربری و دسترسی به امتیازات
اجرای patch های نرم افزاری فروشنده
تحلیل الگوهای مصرف و مدت زمان از کار افتادگی
مدیریت جداول و Trigerها
ثبت گزارشات اقدام فنی
ثبت تنظیمات و یکپارچگی با برنامه های کاربردی و منابع شبکه
حفظ مستندات پشتیبان گیری و بازیابی

پشتیبان هوش تجاری

یک نفر تمام وقت (به طور متوسط)  از هر پروژه هوش تجاری  پشتیبانی می نماید. این پشتیبانی شامل مواردی از قبیل تست، کیفیت داده ها، آموزش، مستندسازی، پشتیبانی فنی، مدیریت عملیات، و مهارت های دیگر بسته به نیاز سازمان است. این فرد مسئول پشتیبانی از سایر اعضای تیم در زمینه نقشهایشان نیز می باشد.

 

 

دیدگاه خود را بنویسید: