برقراری ارتباط کلیک ویو با Cube

برقراری ارتباط کلیک ویو با Cube

اگر قصد داشته باشید تا از اطلاعات ذخیره شده در Cube توسط کلیک ویو QlikView گزارش و یا داشبورد ایجاد کنید، باید پس از برقراری ارتباط میان این دو توسط کانکتور OLEDB، از عبارات MDX برای فراخوانی جداول حقایق و ابعاد استفاده کنید.

استفاده از تمامی Fact ها و Dimension ها در کلیک ویو نیازمند عبارات MDX پیشرفته و پیچیده‌ است، به همین دلیل پیشنهاد می‌شود در صورت امکان، ارتباط کلیک ویو با انبار داده را به صورت مستقیم برقرار نمایید.

 

در این آموزش فرض بر آماده بودن یک مدل OLAP برروی سیستم شما است.

توجه: از آنجایی که در این آموزش از پایگاه داده‌ AdventureWorksDW2008 استفاده شده است، باید آن را به بانک اطلاعاتی خود اضافه نمایید. پیشتر نحوه استفاده از AdventureWorksDW2008 در اینجا شرح داده‌ شده است.

 

به منظور انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید.

۱- ابتدا باید یک پروژه‌ی OLAP ایجاد و سپس آن را Deploy و پردازش کرد تا بانک اطلاعاتی آن در Analysis Services قرار گیرد.

برای این کار می‌توانید از Adventure Works Sample نیز استفاده نمایید.

۲- به صفحه‌ی Edit Script در qlikview رفته و از قطعه کد زیر جهت برقراری ارتباط با Analysis Services استفاده نمایید.

OLEDB CONNECT TO [Provider=MSOLAP.5;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=نام بانک اطلاعاتی;Data Source=نام سرور];

قطعه کد بالا ارتباط Cube با qlikview را برقرار می‌کند.

۳- برای خواندن جداول ابعاد و حقایق باید از عبارات MDX استفاده شود. برای مثال عبارت MDX زیر معیار Internet Sales Amount و اطلاعات جداول Ship Date و Product را به QlikView اضافه می‌کند.

 

 

SELECT NON EMPTY {[Measures].[Internet Sales Amount] } ON COLUMNS, NON EMPTY

{ ([Ship Date].[Date].[Date].members* [Product].[Category].[Category].members)}

DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM [Adventure Works]

CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS

 

 

تصویر زیر نحوه قراگرفتن قطعه کدهای بالا در محیط اسکریپت نویسی کلیک ویو را نشان می‌دهد.

 

 برقراری ارتباط کلیک ویو با Cube,کلیک ویو,qlikview

 

همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می‌کنید، دو نمودار و یک جدول از اطلاعات موجود در Cube ایجاد شده است. نمودار دایره‌ای بیانگر مبلغ فروش به تفکیک محصول، نمودار خطی، روند فروش محصولات در بازه زمانی و جدول نیز مبلغ فروش محصولات به تفکیک محصول و تاریخ فروش نمایش می‌دهد.

 

 برقراری ارتباط کلیک ویو با Cube,کلیک ویو,qlikview

 

 

دیدگاه خود را بنویسید: