هوش کسب و کار از دیدگاه های مختلف

هوش کسب و کار از دیدگاه های مختلف

در اینجا هوش کسب و کار را از دیدگاه مدیریتی، دیدگاه معماری و فرایندهای سازمانی و دیدگاه فناوری، دیدگاه بازار بررسی می کنیم.

 

دیدگاه مدیریتی:

هوش کسب و کار، تصحیح و پیاده سازی فرآیند تصمیم گیری را در تمامی سطوح مدیریت، مورد حمایت قرار می دهد.

افزایش توانایی مدیر در اعمال تصمیمات راهبردی
فراهم کردن امکان تنظیم دقیق هدف ها و پیگیری تحقق آنها
ارائه گزارش های مقایسه ای
تسهیل پیش بینی آینده بر پایه برخی پیش فرض ها

 

 

دیدگاه معماری و فرایندهای سازمانی:

از این دیدگاه، هوش کسب و کار یک چارچوب است.
بستری است برای حرکت در فرایند تبدیل داده به اطلاعات و دانش با ایجاد ارزش افزوده برای سازمان.
تمرکز بر فرایندهای تصمیم گیری در سطوح مختلف مدیریتی در سازمان.
افزایش کارآیی سازمان
ایجاد یکپارچگی در داده ها و فرایندهای سازمان

 

 

دیدگاه فناوری:

ایجاد یک سیستم هوشمند سازمانی
ایجاد بستر فنی و معماری مناسب جهت گسترش و استفاده بهینه از منابع
استفاده از ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری در راستای شناسایی، جمع آوری، پردازش، تحلیل، نمایش داده ها و اطلاعات مورد نیاز مبتنی بر انبار داده ها و پایگاه داده های تحلیلی
برقراری تعامل با سایر سیستم های اطلاعاتی

 

دیدگاه بازار:

کسب مزیت رقابتی با استفاده از یکپارچگی ایجاد شده و ابزارهای تحلیلی
تعامل با مشتریان، شرکای تجاری و حتی رقبا
نظارت هوشمند بازار و شناسایی تغییرات آتی آن
فرآیند بالابردن سوددهی سازمان در بازار رقابتی

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید: