موانع کسب مزیت رقابتی از طریق هوش رقابتی

موانع کسب مزیت رقابتی از طریق هوش رقابتی

سازمانها می توانند با داشتن هوش رقابتی و غلبه بر نکات کور آن به ارزش استراتژیک خود بیفزایند و مزیت رقابتی خود را بالا ببرند. در واقع آن چه باعث شکست هوش رقابتی می شود چیزی نیست که ما می بینیم بلکه چیزی است که نمی بینیم. این نقاط کور عبارتند از:
۱ – نقاط کور روانی و رفتاری: کور شده با تعصبات

۲ -نقاط کور داخلی: ناشی از نشناختن نقاط ضعف و قوت

۳ -نقاط کور تصویر بزرگ: ایجادشده توسط انبارهای سازمان

۴ -نقاط کور فلسفی: مواردی نظیر سیاست های داخلی که تعمدی بر مدیر هوش رقابتی تحمیل می شود.

۵-نقاط کور فرصت: عدم درک از توجه به یک فرصت کسب و کار یا تعریف فرصت.

دیدگاه خود را بنویسید: