درباره مرکز تعالی هوش تجاری -BICC

درباره مرکز تعالی هوش تجاری -BICC

مرکز تعالی هوش تجاری (BICC) یک تیم چند وظیفه ای سازمانی است که وظایف، نقش ها، مسئولیت ها و فرآیندهای تعریف شده برای حمایت و ترویج استفاده موثر از هوش تجاری (BI) را در یک سازمان دارد.


در اوایل سال ۲۰۰۱، گارتنر، شرکت پژوهش و مشاوره فناوری اطلاعات، از این موضوع جانبداری کردند که شرکت ها به یک مرکز تعالی هوش تجاری جهت توسعه و تمرکز منابع برای دستیابی به موفقیت با استفاده از هوش تجاری نیاز دارند. از آن زمان، مفهوم BICC از طریق پیاده سازی عملی در سازمان هایی که BI و نرم افزار تحلیلی دارند، اصلاح بیشتری شده است.
واژه “BICC” در عمل، با نامگذاری آن در کسب و کار و یا سازمان های بخش دولتی، به خوبی یکپارچه نیست و درجه زیادی از ناهمگونی در طراحی سازمانی برای BICC ها وجود دارد. با این وجود، محبوبیت مفهوم BICC باعث ایجاد واحدی شده است که بر حصول اطمینان در استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری از طریق نرم افزار BI و افزایش نرخ بازگشت سرمایه (ROI) از BI تمرکز دارد.
مرکز تعالی هوش تجاری، فعالیت ها و منابع را برای حصول اطمینان از اینکه یک رویکرد واقع گرا به تصمیم گیری به صورت سیستماتیک در سراسر سازمان اجرا شده است، هماهنگ می کند و برای ساختار دولتی در خصوص برنامه های هوش تجاری و تحلیلی، پروژه ها، رویه ها، نرم افزار، و معماری، مسئولیت ایجاد می کند. مسئولیت ساخت برنامه ها، اولویت ها، زیرساخت و شایستگی هایی که سازمان برای تصمیم گیری های استراتژیک با قابلیت های BI و نرم افزار تحلیلی نیاز دارد را بر عهده دارد.
تاثیر BICC فراتر از یک واحد کسب و کار معمولی است، نقش محوری مهمی را در تغییرات سازمانی و فرآیند استراتژیک ایفا می کند. بر این اساس، هدف BICC توانمندسازی کل سازمان برای هماهنگی BI از تمامی واحدهاست. از طریق تمرکز، ” تضمین می کند که اطلاعات و بهترین رویه ها از طریق کل سازمان منتقل و تسهیم شده اند به طوری که هر کس می تواند از موفقیت ها و درسهای آموخته شده، بهره مند شود.”
BICC همچنین، نقش سازمانی مهمی در میان فرهنگ ها و واحدهای مختلف درون سازمانی ایفا می کند. انتقال دانش، افزایش مهارت های تحلیلی، تربیت و آموزش در نظامنامه مرکز تعالی هوش تجاری، محوری است.

 

 

دیدگاه خود را بنویسید: